Szkoła Podstawowa w Kupiskach

Biuletyn Informacji Publicznej

Charakterystyka szkoły

Położenie i obwód szkoły
CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa w Kupiskach jest szkołą położoną na terenie wiejskim. Uczęszczają do niej dzieci z następujących miejscowości: Bożenica, Jednaczewo, Nowe i Stare Kupiski.
Organem nadzorującym tę placówkę jest Podlaski Kurator Oświaty, a organem prowadzącym jest Gmina Łomża. Szkoła mieści się w nowym budynku z zapleczem do wychowania fizycznego.
Dyrektorem szkoły jest magister Adam Wszeborowski.
W szkole wypracowano:
- wizję
- misję
- statut
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
- Program Wychowawczy
- Szkolny zestaw –Programów Nauczania
- Szkolny Program Profilaktyczny.
Szkoła ze względu na położenie stanowi ośrodek kultury w najbliższej okolicy, mieści się tutaj również Biblioteka Publiczna. Systematycznie pozyskujemy informacje od rodziców dotyczące ich oczekiwań i poglądów na jej statutową działalność. Informuje rodziców o postępach ich dzieci w trakcie zebrań klasowych, rozmów indywidualnych, informacjach w dzienniczku ucznia, zeszytach klasowych.
Kadra pedagogiczna posiada wyższe wykształcenie, część nauczycieli zdobyła dodatkowe kwalifikacje kończąc studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne.
Wśród kadry : stopień nauczyciela dyplomowanego posiada -5 nauczycieli.mianowanego-9 nauczycieli, kontraktowego- 4.
Kadra chętnie podejmuje doskonalenie zawodowe i ubiega się o kolejne stopnie awansu zawodowego. Nauczyciele sumiennie pracują z uczniami.
Dobrze układa się współpraca szkoły z Radą Rodziców i samorządem lokalnym.
Nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami w czasie przerw lekcyjnych, na imprezach szkolnych, wycieczkach. Szkoła posiada dobrą znajomość środowiska rodzinnego. Aktywnie działa w niej Samorząd Uczniowski.
Szkoła nawiązała stałą współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Policją i innymi instytucjami.
W szkole panuje dobra atmosfera pracy i życzliwość. Jest pozytywna motywacja uczniów do nauki. Nasza placówka zwraca szczególną uwagę nie tylko na zapewnienie uczniom odpowiednich warunków do harmonijnego rozwoju ich osobowości, ale dbamy tez o stworzenie właściwej atmosfery pracy opartej na wzajemnym szacunku i zrozumieniu wychowanków i wychowawców. Staramy się zdobyć zaufanie naszych uczniów, pomagając im rozwiązać problemy szkolne i pozaszkolne.
Uczniowie mogą pogłębiać swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych:
- Koło języka polskiego
- Koło matematyczne
- Koło informatyczne
- Koło języka angielskiego
- Koło przyrodnicze
- SKS.
Każdy podopieczny tej szkoły został zapoznany z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania I Zachowania.
Nauczyciele stosują różne, aktywne metody pracy z uczniami, indywidualizują proces dydaktyczny. Prowadza dodatkowe zajęcia z uczniem zdolnym i uczniem słabym. W szkole realizowane są programy promujące zdrowie i profilaktyczne, a także organizowane są lekcje terenowe w formie wycieczek. Uczniowie uczestniczą w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, odnosząc znaczące sukcesy.
Największe sukcesy sportowe:
- I i II miejsce w Finale Krajowym Czwartków LA- Moniki Krajewskiej w skoku w dal,
- III miejsce Sylwii Dardzińskiej w skoku wzwyż i Michała Karwowskiego w skoku w dal w tych samych Finalach Cz.LA.
- Mistrzostwo województwa podlaskiego Moniki Krajewskiej w skoku w dal,
- Mistrzostwo województwa podlaskiego w unihokeju dziewcząt -trzykrotnie –2003-2004-2005,
- V-ce mistrzostwo województwa –Rafała Huta w rzucie oszczepem,
- III- miejsce chłopców w województwie –unihokej.

W Szkole Podstawowej w Kupiskach uczy się obecnie 195 uczniów:
- Klasa O- 27 uczniów
- Klasa I – 23 uczniów
- Klasa II- 32 uczniów
- Klasa III- 22 uczniów
- Klasa IV- 25 uczniów
- Klasa V – 32 uczniów
- Klasa VI- 34 uczniów.
Uczniowie pochodzą ze zróżnicowanych pod względem materialnym i intelektualnym środowisk rodzinnych.100% społeczności szkolnej stanowią dzieci mieszkające na wsi.

MOCNE STRONY

» wykształcona kadra
» wszyscy nauczyciele doskonalą swój warsztat pracy
» bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
» sala komputerowa
» sala gimnastyczna + siłownia z zapleczem
» sala do gimnastyki korekcyjnej
» dobre zachowanie uczniów
» dobra współpraca z Komitetem Rodzicielskim
» częste wycieczki i wyjazdy na spektakle teatralne, do kina, do muzeów
» udział w akcjach: Sprzątanie świata, Góra grosza, WOŚP i inne
» udział w konkursach przedmiotowych, sportowych- z dużymi sukcesami
» obecność w prasie gminnej i regionalnej(Kontakty, Gazeta Współczesna)
» prowadzenie kroniki szkolnej
» brak występowania niepożądanych zjawisk: palenie tytoniu, agresja wagary.
Data powstania: środa, 24 maj 2006 10:15
Data opublikowania: czwartek, 8 cze 2006 20:06
Opublikował(a): Adam Wszeborowski
Zaakceptował(a): Adam Wszeborowski
Artykuł był czytany: 5790 razy