Szkoła Podstawowa w Kupiskach

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na dostawę oraz montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego w Szkole Podstawowej im.Jana Pawła II w Kupiskach

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oraz montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach rządowego programu Cyfrowa szkoła.
Dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach w ramach rządowego programu Cyfrowa szkoła.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach , Nowe Kupiski 137, 18-400 Nowe Kupiski, woj. podlaskie, tel. 86 217 91 13, faks 86 217 91 13.
•Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalomza.pl/bip/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego nie posiadająca osobowości prawnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach w ramach rządowego programu Cyfrowa szkoła..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego, montaż oraz konfiguracja następującego sprzętu komputerowego i audiowizualnego: 1.Przenośny komputer dla ucznia wraz z oprogramowaniem /ilość - 30 sztuk/; 2.Przenośny komputer dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem /ilość - 7 sztuk/; 3.Szafka do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi przenośnych komputerów dla uczniów z funkcją ładowania baterii /ilość - 2 szt./; 4.Sieciowe urządzenia wielofunkcyjne umożliwiające co najmniej drukowanie, kopiowanie i skanowanie /ilość - 2 szt./; 5.Drukarka /ilość - 2 szt./; 6.Skaner /ilość - 2 szt./; 7.Tablica interaktywna z systemem mocowania /ilość - 6 szt./; 8.System do zbierania i analizowania odpowiedzi /ilość - 1 szt./; 9.Projektor krótkoogniskowy /ilość - 6 szt./; 10.Zestawy głośnikowe /ilość - 6 szt./; 11.Projektor multimedialny /ilość - 2 szt./; 12.Ekran projekcyjny /ilość - 2 szt./; 13.Wizualizer /ilość - 2 szt./; 14.Kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową /ilość - 1 szt./; 15.Punkt dostępowy, będący elementem szkolnej sieci bezprzewodowej /ilość - 4 szt./; 16.Ruter, będący elementem szkolnej sieci bezprzewodowej /ilość - 1 szt./. Szczegółowy wykaz potrzeb dotyczących parametrów sprzętu stanowi załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja wymogów technicznych dla oferowanego sprzętu. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od obciążeń prawami osób trzecich i wyprodukowany nie wcześniej niż w 2012 r. Na każdym urządzeniu (komputery dla nauczycieli i komputery dla uczniów) zainstalowany ma być zestaw programów zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ. Wykonawca ma obowiązek ustawić i w porozumieniu z administratorem szkolnej sieci skonfigurować dodatkowe punkty dostępowe Wi-Fi będące elementami poszerzającymi szkolną sieć bezprzewodową. Wszystkie urządzenia, w tym drukarki sieciowe wielofunkcyjne, drukarki, skanery i laptopy mają być skonfigurowane do pracy w szkolnej sieci Wi-Fi. Laptopy uczniowskie połączone mają być odpowiednim programem do zarządzania zestawem przenośnych komputerów dla potrzeb przeprowadzania zajęć lekcyjnych. Wykonawca ma obowiązek zainstalować i podłączyć sprzętowo oraz programowo tablice interaktywne i projektory. Wykonawca zapewni podstawowe, bezpłatne szkolenie administratora szkolnej sieci i nauczycieli, którzy będą korzystali z zakupionego sprzętu w czasie lekcji, z zakresu podstawowej obsługi i pokazania możliwości sprzętu i oprogramowania..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.31.00-6, 30.23.00.00-0, 48.00.00.00-8, 32.32.20.00-6, 38.65.21.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5000,00 zł. (słownie złotych: pięć tysięcy ) przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża: BS Łomża, nr 77 8757 0001 0000 2554 2000 0020, z dopiskiem Cyfrowa szkoła.. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin wpływu środków finansowych na rachunek Zamawiającego. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do ofert w formie potwierdzenia wpłaty lub przelewu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego - tylko w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli: 1) upłynął termin związania ofertą, 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 3) Zamawiający unieważnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. Zamawiający zwróci niezwłoczne wadium na wniosek Wykonawcy: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składani ofert, 2) który został wykluczony z postępowania, 3) którego oferta została odrzucona Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie pkt 8.6. ppkt 2), 3), jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający jest zobowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust. 4 Ustawy nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 24, ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał i prawidłowo ukończył, min. 3 zamówienia w zakresie przedstawionym w pkt.3 SIWZ.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wraz z wykazem zrealizowanych min. 3 zamówień o podobnym charakterze (zgodnie z zał. Nr 4 do SIWZ)
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wraz z wykazem pracowników i posiadanymi przez nich certyfikatami.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą, co najmniej wartości składanej oferty.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt z zał. nr 2 do SIWZ odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć dokumenty: a)deklarację zgodności CE dla oferowanych produktów, b)certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu, c)oświadczenie Wykonawcy potwierdzające posiadanie certyfikatu ISO 9001 d)oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis zestawów komputerowych będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, e)dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważną, f)instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim, g)dokumenty potwierdzające, że komputery uczniowskie i nauczycielskie spełniają wymogi normy Energy Star 5.0.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminalomza.pl/bip/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach, Nowe Kupiski 137, 18-400 Łomża, Sekretariat (I piętro, p. 18)..
IV.4.4) Termin składania ofert: 01.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach, Nowe Kupiski 137, 18-400 Łomża, Sekretariat (I piętro, p. 18).

Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 01.10..2012 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach, Nowe Kupiski 137, 18-400 Łomża w gabinecie dyrektora szkoły.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Data powstania: środa, 19 wrz 2012 14:12
Data opublikowania: środa, 19 wrz 2012 14:24
Opublikował(a): Tomasz
Zaakceptował(a): Adam Wszeborowski
Artykuł był czytany: 2034 razy