Szkoła Podstawowa w Kupiskach

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach w ramach rządowego programu Cyfrowa szkoła. Numer ogłoszenia BZP : 437684 - 2012; data zamieszczenia: 07.11.2012 Wcześniej omyłkowo zamieszczono ogłoszenie pod numerem 437552 - 2012 odnoszące się do niewłaściwego numeru ogłoszenia o zamówieniu nr 355818 - 2012 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 404324 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach, Nowe Kupiski 137, 18-400 Nowe Kupiski, woj. podlaskie, tel. 86 217 91 13, faks 86 217 91 13.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego nie posiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach w ramach rządowego programu Cyfrowa szkoła..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego, montaż oraz konfiguracja następującego sprzętu komputerowego i audiowizualnego: 1.Przenośny komputer dla ucznia wraz z oprogramowaniem /ilość - 30 sztuk/; 2.Przenośny komputer dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem /ilość - 7 sztuk/; 3.Szafka do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi przenośnych komputerów dla uczniów z funkcją ładowania baterii /ilość - 2 szt./; 4.Sieciowe urządzenia wielofunkcyjne umożliwiające co najmniej drukowanie, kopiowanie i skanowanie /ilość - 2 szt./; 5.Drukarka /ilość - 2 szt./; 6.Skaner /ilość - 2 szt./; 7.Tablica interaktywna z systemem mocowania /ilość - 6 szt./; 8.System do zbierania i analizowania odpowiedzi /ilość - 1 szt./; 9.Projektor krótkoogniskowy /ilość - 6 szt./; 10.Zestawy głośnikowe /ilość - 6 szt./; 11.Projektor multimedialny /ilość - 2 szt./; 12.Ekran projekcyjny /ilość - 2 szt./; 13.Wizualizer /ilość - 2 szt./; 14.Kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową /ilość - 1 szt./; 15.Punkt dostępowy, będący elementem szkolnej sieci bezprzewodowej /ilość - 4 szt./; 16.Ruter, będący elementem szkolnej sieci bezprzewodowej /ilość - 1 szt./. Szczegółowy wykaz potrzeb dotyczących parametrów sprzętu stanowi załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja wymogów technicznych dla oferowanego sprzętu. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od obciążeń prawami osób trzecich i wyprodukowany nie wcześniej niż w 2012 r. Na każdym urządzeniu (komputery dla nauczycieli i komputery dla uczniów) zainstalowany ma być zestaw programów zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ. Wykonawca ma obowiązek ustawić i w porozumieniu z administratorem szkolnej sieci skonfigurować dodatkowe punkty dostępowe Wi-Fi będące elementami poszerzającymi szkolną sieć bezprzewodową. Wszystkie urządzenia, w tym drukarki sieciowe wielofunkcyjne, drukarki, skanery i laptopy mają być skonfigurowane do pracy w szkolnej sieci Wi-Fi. Laptopy uczniowskie połączone mają być odpowiednim programem do zarządzania zestawem przenośnych komputerów dla potrzeb przeprowadzania zajęć lekcyjnych. Wykonawca ma obowiązek zainstalować i podłączyć sprzętowo oraz programowo tablice interaktywne i projektory. Wykonawca zapewni podstawowe, bezpłatne szkolenie administratora szkolnej sieci i nauczycieli, którzy będą korzystali z zakupionego sprzętu w czasie lekcji, z zakresu podstawowej obsługi i pokazania możliwości sprzętu i oprogramowania....

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.31.00-6, 30.23.00.00-0, 48.00.00.00-8, 32.32.20.00-6, 38.65.21.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Informatyki Zeto SA, ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 137250,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 172637,88

Oferta z najniższą ceną: 172637,88 / Oferta z najwyższą ceną: 172637,88

Waluta: PLN.

Data powstania: środa, 7 lis 2012 15:09
Data opublikowania: środa, 7 lis 2012 15:20
Opublikował(a): Tomasz
Zaakceptował(a): Adam Wszeborowski
Artykuł był czytany: 17990 razy